Prenatal exponering för omgivande bekämpningsmedel ökar risken för autismspektrumstörning (ASD) hos barn, per studieresultat publicerade i British Medical Journal.

utredare erhöll register över patienter med ASD från California Department of Developmental Services. Datainsamling inkluderade patienter med komorbid intellektuell funktionsnedsättning. Varje fall matchades med deras respektive födelsepost extraherad från Office of Vital Statistics. Slumpmässigt utvalda kontrollposter matchades till varje fall 10: 1 efter födelseår och kön. Rapporteringssystemet för användning av bekämpningsmedel i Kalifornien användes för att utveckla ett geografiskt informationssystem. Bostadsfödelsedresser, som anges på födelsebevis, geokodades för att uppskatta prenatal och spädbarns exponering för bekämpningsmedel. Studien undersökte 11 bekämpningsmedel med hög användning baserat på tidigare implikationer i neurodevelopmental toxicitet. Logistiska regressionsanalyser utfördes för att uppskatta sambandet mellan ASD och varje exponering.

totalt 2961 individer med ASD, inklusive 445 med intellektuell funktionsnedsättning, matchades med 35 370 kontroller. Sociodemografiska egenskaper var likartade i båda grupperna, och majoriteten av deltagarna (81,2% till 82,6%) var män.

Fortsätt läsa

”ytterligare forskning bör vara translationell och integrera experimentella och epidemiologiska tillvägagångssätt för att ytterligare belysa underliggande mekanismer i utvecklingen av sjukdomen,” avslutade forskarna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.