https://en.wikipedia.org/wiki/Paulicianism

Paulicianen (Klassieke armeense: Պաւղիկեաններ, Pawłikeanner; grieks: Παυλικιανοί; Arabische bronnen: Baylakānī, al Bayālika) een Christelijke Adoptionisten sekte, ook beschuldigd door middeleeuwse bronnen van Gnostische en quasi-Manichees Christian. Ze floreerden tussen 650 en 872 in Armenië en de oostelijke themata van het Byzantijnse Rijk. Volgens middeleeuwse Byzantijnse bronnen is de naam van de groep afgeleid van de 3e-eeuwse bisschop van Antiochië, Paul van Samosata.

geschiedenis

de bronnen tonen aan dat de meerderheid van de Paulicische leiders Armeniërs waren. Er wordt gezegd dat de stichter van de sekte een Armeense was met de naam Constantijn, die afkomstig was uit Mananalis, een gemeenschap in de buurt van Paytakaran. Hij bestudeerde de Evangeliën en brieven, combineerde dualistische en christelijke doctrines, en, op basis van de eerste, fel gekant tegen het formalisme van de kerk.

volgens de christelijke historicus en geleerde Samuel Vila:”… in het jaar 660 ontving een diaken in zijn huis, die in zijn handen een kostbare en zeldzame schat in de dagen voor de uitvinding van de drukpers: een nieuw Testament. Bij het lezen van hetzelfde kwam hij te weten over de hele redding in Christus; en toen hij het goede nieuws deelde met anderen, vormde hij een groep van oprechte gelovigen; later, van predikers … die bekend werden als Paulicians …”

omdat hij zichzelf geroepen zag om het zuivere Christendom van Paulus (van Tarsus) te herstellen, nam hij de naam Silvanus (een van Paulus ‘ discipelen) aan en stichtte rond het jaar 660 zijn eerste congregatie in Kibossa in Armenië. Zevenentwintig jaar later werd hij gearresteerd door de keizerlijke autoriteiten, berecht voor ketterij en gestenigd tot de dood. Simeon, de hofambtenaar die het bevel uitvoerde, werd zelf bekeerd en nam de naam Titus aan als opvolger van Constantijn. Hij werd in 690 verbrand (de straf voor de Manicheeërs).De aanhangers van de sekte vluchtten, met Paulus aan het hoofd, naar Episparis. Hij stierf in 715 en liet twee zonen na, Gegnaesius (die hij tot zijn opvolger had benoemd) en Theodoros. Deze laatste gaf uit dat hij de Heilige Geest had ontvangen en kwam in opstand tegen Gegnaesius, maar mislukte. Gegnaesius werd naar Constantinopel gebracht, verscheen voor Leo de Isauriër, werd onschuldig verklaard aan ketterij, keerde terug naar Episparis, maar uit vrees voor gevaar ging hij met zijn aanhangers naar Mananalis. Zijn dood (in 745) was de aanleiding van een splitsing in de sekte; Zacharias en Jozef waren de leiders der beide partijen. Deze laatste had de grotere aanhang en werd in 775 opgevolgd door Baanies. De sekte groeide ondanks vervolging en kreeg toevoegingen van sommige beeldenstormers. De Pauliërs waren nu verdeeld in de Baanieten (de oude partij) en de Sergieten (de Gereformeerde sekte). Sergius, als de Gereformeerde leider, was een ijverig en effectief omvormer voor zijn sekte; hij pochte dat hij zijn evangelie ‘ van oost naar West had verspreid. van noord naar Zuid”. Tegelijkertijd vochten de Sergieten tegen hun rivalen en vernietigden hen bijna.Baanes werd in 801 vervangen door Sergius-Tychicus, die vierendertig jaar actief was. Zijn activiteit was de aanleiding van hernieuwde vervolgingen door Leo de Armeense. Gedwongen te vluchten vestigden Sergius en zijn volgelingen zich in Argaun, in dat deel van Armenië dat onder de controle van de Saracenen stond. Bij de dood van Sergius werd de controle over de sekte verdeeld over verschillende leiders. Keizerin Theodora, als regent van haar zoon Michaël III, stelde een grondige vervolging in tegen de Pauliërs in heel klein-Azië, waarbij 100.000 Pauliërs in Byzantijns Armenië het leven zouden hebben verloren en al hun eigendommen en landerijen door de staat werden geconfisqueerd.Paulicians onder hun nieuwe leider Karbeas vluchtten naar nieuwe gebieden. Ze bouwden twee steden, Amara en Tephrike (moderne Divriği). Tegen 844, op het hoogtepunt van zijn macht, vestigden de Pauliërs een staat van de Pauliërs te Tefrike. In 856 zochten Karbeas en zijn volk hun toevlucht bij de Arabieren in het gebied rond Tephrike en bundelden hun krachten met Umar al-Aqta, emir van Melitene (die 835-863 regeerde). Karbeas werd gedood in 863 in Michaël III ‘ s campagne tegen de Pauliërs, en was mogelijk met Oemar bij Malakopea voor de slag bij Lalakaon.Zijn opvolger, Chrysocheres, verwoestte vele steden; in 867 rukte hij op tot Efeze en nam vele priesters gevangen. In 868 stuurde keizer Basilius I Petrus Siculus om de ruil te regelen. Zijn verblijf van negen maanden onder de Pauliërs gaf hem de gelegenheid om vele feiten te verzamelen, die hij bewaarde in zijn geschiedenis van de lege en ijdele ketterij van de Manicheërs, anders Paulus genoemd. De vredesvoorstellen werden niet aanvaard, de oorlog werd hernieuwd en Chrysocheres werd gedood bij Bathys Ryax. De macht van de Paulus werd gebroken. Ondertussen leefden andere Pauliërs, sektariërs maar geen rebellen, in gemeenschappen door het hele rijk. Constantijn V had al grote aantallen van hen naar Thracië overgebracht. Volgens Theophanes werden de Paulus van Armenië in 747 naar Thracië verplaatst om de Bulgaarse grens met een betrouwbare bevolking te versterken.In 871 beëindigde keizer Basilius I de macht van de staat van de Pauliërs en de overlevenden vluchtten naar het oosten naar de Byzantijns-Arabische grens. In 970 werden 200.000 Pauliërs door keizer Johannes Tzimisces (van Armeense afkomst) overgebracht naar Philippopolis in Thracië en, als beloning voor hun belofte om “de Scythen” (in feite Bulgaren) terug te houden, verleende de keizer hen godsdienstvrijheid. Dit was het begin van een heropleving van de sekte, maar het was trouw aan het rijk. Enkele duizenden gingen in het leger van Alexius Comnenus tegen de Normandische Robert Guiscard, maar na de keizer te hebben verlaten, werden velen van hen (1085) in de gevangenis gegooid. Volgens sommige bronnen zou Alexius Comnenus een einde hebben gemaakt aan de ketterij. Tijdens een verblijf in Philippopolis ruziede Alexius met de sekte en bracht de meeste, zo niet alle, terug naar de kerk (dus zijn dochter: “Alexias”, XV, 9). Voor de bekeerlingen werd de nieuwe stad Alexiopolis gebouwd, tegenover Philippopolis. Na deze episode, Paulici als een grote kracht verdwijnen uit de geschiedenis, hoewel als een machteloze minderheid ze zouden terugkeren in vele latere tijden en plaatsen . Toen de kruisvaarders Constantinopel veroverden tijdens de Vierde Kruistocht (1204), vonden ze enkele Pauliërs, die de historicus Gottfried van Villehardouin Popelicanen noemt.Volgens de historicus Yordan Ivanov werden sommige van de Paulici bekeerd tot de orthodoxie en de Islam, de rest tot het katholieke geloof in de 16e of 17e eeuw.Aan het einde van de 17e eeuw werden de Pauliciërs die nog rond Nikopol in Bulgarije woonden, na de opstand van Chiprovtsi in 1688 door het Ottomaanse Rijk vervolgd en een groot deel van hen vluchtte over de Donau en vestigde zich in het Banaatgebied.Er zijn nog steeds meer dan tienduizend Bulgaarse Banaten in Roemenië: in de dorpen Dudeştii Vechi, Vinga, Breştea, en ook in de stad Timişoara, met een paar in Arad. Ze beoefenen echter niet langer hun religie en bekeerden zich tot het Rooms-Katholicisme. Hun folklore is specifiek. Na de bevrijding van Bulgarije van de Ottomaanse heerschappij in 1878 vestigde een aantal Banaat Bulgaren zich in het noorden van Bulgarije en wonen er tot op de dag van vandaag in de dorpen Bardarski Geran, Gostilya, Dragomirovo, Bregare en Asenovo. Er zijn ook een paar dorpen van Ex-Paulicians in het Servische deel van Banat, met name de dorpen Ivanovo en Belo Blato, in de buurt van Pančevo.In Rusland waren na de oorlog van 1828-29 nog steeds Paulicische gemeenschappen te vinden in het door de Russen bezette deel van Armenië. Documenten van hun geloofsbelijdenissen en geschillen met de Georgische bisschop rond 1837 (sleutel van de waarheid, xxiii-xxviii) werden later gepubliceerd door Frederick Cornwallis Conybeare. Het is met Frederick Cornwallis Conybeare publicaties van de paulici disputaties en “de sleutel van de waarheid” dat Conybeare gebaseerd zijn afbeelding van de Paulici als eenvoudige, goddelijke folk die een eerder had gehouden (sc. Adoptionistische vorm van het christendom (ibid., Inleiding).Van de leerstellingen van de Paulus is weinig bekend, aangezien we ons beperken tot de verslagen van tegenstanders en enkele fragmenten van Sergius’ brieven die zij bewaard hebben. Hun systeem was dualistisch, hoewel sommigen hebben betoogd dat het eigenlijk adoptionistisch van aard was.

er zijn twee principes, twee koninkrijken. De boze geest is de auteur van, en heer van, de huidige zichtbare wereld; de goede geest, van de toekomstige wereld. Van hun opvattingen over de schepping van de mensheid is weinig bekend, maar wat is vervat in de dubbelzinnige woorden van Sergius. Deze passage lijkt te leren dat Adams zonde van ongehoorzaamheid een vermomde zegen was, en dat een grotere zonde dan de zijne de zonde tegen de kerk is.De Paulus accepteerde de vier evangeliën; veertien brieven van Paulus; de drie brieven van Johannes; de brieven van Jakobus en Judas; en een brief aan de Laodiceërs, die zij beweerden te hebben. Zij verwierpen de Tanakh, ook bekend als de Hebreeuwse Bijbel of het Oude Testament, evenals de Orthodox-Katholieke titel Theotokos (“moeder van God”), en weigerden alle verering van Maria. Christus kwam uit de hemel om de mensen te bevrijden van het lichaam en van de wereld, die slecht zijn. De eerbied voor het kruis zagen ze als heidens. Hun plaatsen van aanbidding noemden ze ” plaatsen van gebed.”Hoewel ze asceten waren, maakten ze geen onderscheid in voedsel, en beoefenden het huwelijk.De Paulici waren geen tak van de Manicheërs, zoals Photius, Petrus Siculus en vele moderne auteurs hebben beweerd. Beide sekten waren dualistisch, maar de Paulici schreven de schepping van de wereld toe aan de boze God (demiurg) en hielden, in tegenstelling tot de Manicheërs, de nieuwtestamentische geschriften in hogere eer. Ze veroordeelden zelfs Manes, de Manichean profeet, die hem vergeleek met de Boeddha. Gieseler en Neander, met meer waarschijnlijkheid, ontlenen de sekte aan de Marcionieten. Muratori, Mosheim, Gibbon, Gilles Quispel en anderen beschouwen de Paulici als de voorlopers van de Katharen, maar de verschillen tussen hen in organisatie, ascetische praktijken, enz., ondermijnen deze mening.De Paulici werden gebrandmerkt als Joden, Mohammedanen, Ariërs, en Manichæans het is waarschijnlijk dat hun tegenstanders gebruikt deze appellaties alleen als term van misbruik. Ze noemen zichzelf christenen of “ware gelovigen”. Armeniërs vormden altijd de meerderheid in de provincies waar de Pauliërs het meest invloedrijk en succesvol waren in het verspreiden van hun doctrines.Frederick Conybeare concludeerde in zijn editie van The Paulician manual The Key of Truth dat “het woord Drie-eenheid nergens wordt gebruikt, en vrijwel zeker werd verworpen als On-bijschrift.”

Armeense Diaspora

https://en.wikipedia.org/wiki/Armenian_diaspora

in de vierde eeuw bestonden er al Armeense gemeenschappen buiten Groot-Armenië. Diasporische Armeense gemeenschappen ontstonden in de Sassaniden en Perzische rijken, en ook om de oostelijke en noordelijke grenzen van het Byzantijnse Rijk te verdedigen. Om de minder bevolkte gebieden van Byzantium te bevolken, werden Armeniërs verplaatst naar die gebieden. Sommige Armeniërs bekeerden zich tot de Griekse Orthodoxie met behoud van Armeens als hun taal, terwijl anderen hardnekkig vastklampten om in de Armeense kerk te blijven ondanks druk van officiële autoriteiten. Een groeiend aantal Armeniërs migreerde vrijwillig of werd gedwongen om naar Cilicië te verhuizen in de loop van de elfde en twaalfde eeuw. Na de val van het koninkrijk aan de Mammelukken en het verlies van Armeense staat in 1375, gingen er tot 150.000 naar Cyprus, de Balkan en Italië. Hoewel een Armeense diaspora bestond tijdens de oudheid en de middeleeuwen, groeide het in omvang als gevolg van emigratie uit het Ottomaanse Rijk, Iran, Rusland en de Kaukasus.

Zie ook

 • Pauliciaanse dialect
 • Banat bulgaars dialect
 • Albigenzen
 • Bogomilism
 • Tondrakians
 • Pomaks
 • Novgorod Codex
 • Nane (godin)
 • de Rooms-Katholieke kerk in Bulgarije

Meer lezen

 • Herzog, “Paulicianen” Philip Schaff, ed., A Religious Encyclopedia or Dictionary of Biblical, Historical, Doctrinal, and Practical Theology, 3rd edn, Vol. 2. Toronto ,New York & London: Funk & Wagnalls Company, 1894. PP. 1776-1777
 • Nikoghayos Adontz: Samuel l ‘ Armenien, Roi des Bulgares. Brussel, Palais des academies, 1938.(Armeens) Hrach Bartikyan, Quellen zum Studium der Geschichte der paulikianischen Bewegung, eriwan 1961.The Key of Truth, a Manual of the Paulician Church of Armenia, edited and translated by F. C. Conybeare, Clarendon Press, Oxford, 1898.
 • S. B. Dadoyan: de Fatimid Armeniërs: culturele en politieke interactie in het Nabije Oosten, Islamitische Geschiedenis en beschaving, Studies en teksten 18. Leiden: Brill Publishers, 1997, pp. 214.Nina G. Garsoian: The Paulician Heresy. Een studie naar de oorsprong en ontwikkeling van het Paulicianisme in Armenië en de oostelijke provincies van het Byzantijnse Rijk. Publicaties in het Nabije en Midden-Oosten Studies. Columbia University, Serie A 6. Den Haag: Mouton, 1967, 296 pp.Nina G. Garsoian: Armenia between Byzantium and the Sasanians, London: Variorum Reprints, 1985, Pp. 340.
 • Newman, A. H. (1951). “Paulicians”. In Samuel Macaulay Jackson. Nieuwe Schaff-Herzog Encyclopedie van religieuze kennis VIII. Baker Book House, Michigan. PP. 417-418.Vahan M. Kurkjian: A History of Armenia (Chapter 37, the Paulikians and the Tondrakians), New York, 1959, 526 pp.
 • A. Lombard: Pauliciens, Bulgares et Bons-hommes, Geneva 1879
 • Vrej Nersessian: The Tondrakian Movement, Princeton Theological Monograph Series, Pickwick Publications, Allison Park, Pennsylvania, 1948, Pp. 145.
 • Edward Gibbon: ‘History of the Decline and Fall of the Roman Empire’ (hoofdstuk LIV).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.