Frekvens

  • MPP ansatte skal evalueres etter seks måneder og ett års tjeneste, og deretter med ett års intervaller.
  • Evalueringen skal også danne grunnlag for anbefalinger om lederutvikling, faglige permisjoner eller annen virksomhet knyttet til karriereutvikling og oppadgående mobilitet.
  • Divisjonstidslinjer skal fastsettes av Hver Visepresident. Kriterier og prosess for evaluering skal fastsettes av ansettelsesmyndigheten.
  • alle evalueringer skyldes divisjonsdirektør innen siste uke i regnskapsåret.
  • Etter gjennomgangen skal Visepresidentene sende alle mpp-evalueringer til Presidenten innen den første uken i August, om ikke før.

Prosess

  • mpp-ansatte skal evalueres årlig. Ansatte som blir evaluert, skal utarbeide en skriftlig statusrapport om forrige års Administrative arbeidsplan-Se Del A i Mpp Employee Evaluation Report.
  • den ansatte må opprette en Ny Administrativ arbeidsplan for neste regnskapsårsperiode og sende inn til gjennomgang/godkjenning. Evaluatoren vurderer, endrer og godkjenner deretter den nye planen.
  • evaluatoren utarbeider Medarbeiderevalueringsrapporten (Mpp) For inneværende regnskapsår.

Referanse

Mpp Sysselsettingsstatus, Per Tittel 5, § 42723:

EN mpp-ansatt tjener til glede for campuspresidenten eller Kansleren, etter behov. EN mpp-ansatt skal ikke tjene en provetid og skal ikke motta permanent status.

Definisjon av ‘ MPP ‘ som angitt under Tittel 5 (CA Code Of Regulations) og HEERA

Tittel 5 er som følger: CSU MPP er en integrert personalesystem adressering arbeidsrettigheter, fordeler og vilkår FOR DE CSU ansatte utpekt som «management» eller «supervisory» Under Higher Education Employer-Employee Relations Act (HEERA). MPP inkluderer fire klassetrinn hver med en lønn avgrenset av minimums-og maksimumssatser for lønn fastsatt Av Kansler og godkjent av Forstanderskapet på grunnlag av komparative lønnsdata fra konkurrerende offentlige og private organisasjoner. Lønnsområdene kan gjennomgås og justeres som Kansler og Forvalterne anser som passende.

Kansleren eller utpekt skal tildele hver mpp-posisjon til en av de fire klassetrinnene i MPP. Tildelingen av en stilling til et bestemt karakternivå skal være basert på en vurdering av ferdigheter, kunnskaper og andre kvalifikasjoner som trengs for å utføre stillingens tildelte oppgaver på en tilfredsstillende måte, samt arten og kompleksiteten til programmet eller organisasjonsenheten som forvaltes eller overvåkes av stillingen, omfanget av ledelses-eller veiledningsansvar, jobbkrav, omfang av uavhengig beslutningsmyndighet, ansvarlighet og påvirkning av politikk som administreres og/eller beslutninger som fattes. Arbeids-og organisatoriske titler utviklet av tilsettingsmakt kan brukes til å beskrive EN MPP stilling og tildeling av en stilling til et klassetrinn kan variere fra campus til campus avhengig av en vurdering av omstendighetene og faktorene på hver campus.

Skjema

Ytelsesevalueringsskjema For Ledelsespersonellplan (MPP) (PDF)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.